KAMERA GÖRÜNTÜLERİ KAYDETME,SAKLAMA VE İZLEME POLİTİKASI

1 . AMAÇ 

İşbu Politika ile işyerinde can ve mal güvenliğini sağlamaya yönelik olarak tesis edilmiş olan fiziki ve elektronik güvenlik sistemlerinin uygun olarak seçilmesi, kurulması ve kullanılmasına ilişkin esasların düzenlenmesi amaçlanmıştır. İşbu politikada kamera izleme sistemine ilişkin detaylar verilmekte ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, bu Kanuna dayalı olarak çıkarılmış olan sair mevzuatta belirtilen yükümlülüklere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından çıkarılan Teknik ve İdare Tedbirler Rehberine uygun olarak kişisel verilerin gizliliğinin, temel hakların ve izleme alanlarında bulunan kişilerin meşru menfaatlerinin korunmasına yönelik güvenlik önlemleri hakkında bilgilendirme yapılmaktadır.
 

2 . KAPSAM

Politikanın kapsamında, işyerine giriş ve çıkışın kontrolü, hizmet işleyişinin sağlanması, işin teknik işleyişinin gözlenmesi ve işyeri bölümlerinin gözlenmesi, işyerinde üçüncü kişilerin suç işlemesinin önlenmesi ve olası durumlarda tespit edilmesi; işçinin iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyumunun, işyeri araç ve gereçlerini kurallara uygun kullanımının, yaptığı işin kalite ve performansının, iş sözleşmesinden doğan yükümlülüklerine uyumunun denetlenmesi, işçinin sözleşmeden doğan yükümlülük ihlallerinin tespit edilmesi amaçlarıyla işyerine yerleştirilen kameralar bulunmaktadır.


3 . UYGULAMALAR

 • Amaç ve kapsam, işyeri için konumlandırılacak kamera sayısı ile sınırlı olacaktır.

 • Kamera Kontrol sistemi işyerinin iç ve dış güvenliğinin sağlanmasında caydırıcı olmasında, olası bir olaya anında müdahale edilerek önlenmesinde ve olayın tespitinde kullanılan yardımcı bir güvenlik sistemidir.   

 • Kamera yerleri ve gözetleme istikametleri tercihen proje safhasında Güvenlik risk analizleri sonucunda kararlaştırılır, montaj safhasında kontrol edilir ve kullanım safhasında değerlendirmelere göre yerleri ve gözleme istikametleri belirlenir. 

 • İşyeri iç ve kapı giriş bölümü 24 saat kameralarla izlenebilmektedir. Söz konusu kameralar yeterli çözünürlükte, AHD kameralardır. Açılarına göre yeterli görüş açısına sahiptir ve yeterli görüş açısına sahip yerlere konumlandırılmıştır. 

 • Söz konusu kameralar kayıt yapma özelliğine de sahiptir. Şirket yönetimince düzenli olarak kayıtlar kontrol edilir.

 • Kamera kayıtları bir kayıt cihazı üzerinde muhafaza edilmektedir.

 • Kameralar 7 gün, 24 saat kayıt yapabilmektedir.

 • Kameralar işyerinde özel yerleri (giyinme-soyunma, dinlenme yerleri ve tuvaletler gibi) görüntülemeyecek şekilde konumlandırılmaktadır. 

 • Kameranın görüntü aldığı yerlerde, çalışan ve misafirlerimizi bilgilendirici uyarı levhaları asılmaktadır.

 • Üst yönetim onayı ile görev ve sorumluluk alanlarında bulunan kameraları anlık izleme ve dijital ortamda kaydedilen ve muhafaza edilen kayıtlara erişme yetkisi, ilgili beyaz yaka çalışanlara verilir. Böyle bir durumda yetki verilen çalışanlara Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında uymakla yükümlü oldukları esaslar hakkında bilgilendirme yapılarak, söz konusu kanuna uygun davranacaklarına ilişkin taahhütleri alınır. 

 • Kayıtlara erişim halinde erişen çalışanın bilgisi, erişim zamanı ve yapılan işleme ilişkin kayıt tutulmaktadır.

 • Yasal merci taleplerinin karşılanması Hukuk Müşavirinin uygunluğu ve Şirket Yönetiminin bilgisi dahilinde ilerler. Şirketin üst yönetim bilgilendirmesi genel müdür tarafından yapılır. CD halinde yasal makamlara teslim edilen görüntüler olması durumunda bir kopyası da Şirket Müdürü tarafından alınır, muhafaza edilir.

 • Kamera görme yetkisi verilen kişiler, görüntülerin şirket dışından şahıslarca izlenmesine imkan sağlamamalıdır. Kamera görme yetkisi olan çalışanlara Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında uymakla yükümlü oldukları esaslar hakkında bilgilendirme yapılarak, söz konusu kanuna uygun davranacaklarına ilişkin yazılı taahhütleri alınır.

 • Kamera görüntülerinin kayıtları 10 gün tutulmaktadır.  

 • Kamera Kontrol sistemi arızaları, periyodik bakımları ihtiyaç duyulması durumunda Kamera Sistemi Servisi’nden teknik destek alınmaktadır.

 • İşyerinde bulunan kameralar elektrik kesintilerine karşı UPS bağlantılıdır. 

 • Kayıt cihazlarının arızalanması ve/veya işlemden alınması halinde söz konusu cihazın üzerindeki verilerin yedeği alınmaktadır. Kayıt cihazının üzerindeki veriler Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bu Kanuna dayalı olarak çıkarılmış olan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik’te ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun yayınlamış olduğu Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Rehberi’nde sayılan  yöntemlerle gerekli durumlarda imha edilir ve silinen, yok edilen veya anonim hale getirilen kayıtlarla ilgili olarak tutanak tutulur ve bu tutanaklar üç yıl boyunca saklanır.

 

4 . SORUMLULUK

İşbu Politikanın uygulanmasında Şirket Yönetimi sorumludur. Başkaca kişilere de yetki verilmesi halinde bu kişiler de aynı şekilde sorumlu olacaktır.